Information om kameraövervakning

Personuppgiftsansvarig

Vedbobacken Ekonomisk förening, org.nr 769618-4741, 723 51 i Västerås, Sverige (hädanefter ”Vedbobacken” eller ”vi”).

1 VARFÖR ANVÄNDER VI KAMERAÖVERVAKNING?

Vedbobacken använder kameraövervakning med syftet att förebygga, upptäcka och utreda brottsliga gärningar inom byggnader där Vedbobacken bedriver verksamhet samt för att skydda personal och besökare och företagets egendom från brott och olyckor.

2 VILKEN TYP AV KAMERAÖVERVAKNING ANVÄNDER VI SAMT PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND?

Ändamål och syfte med övervakning och inspelning inom Vedbobackens områden

Syftet med övervakning och inspelning inom Vedbobackens områden är för att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse.

Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheterna. Inspelat material kan skickas vidare till kameralarmcentral och vaktbolag för att kunna fungera som beslutstöd vid behov av ett ingripande. Om materialet skickas direkt till vaktbolag eller kameralarmcentral raderas materialet direkt efter att ärendet är hanterat.

Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Kategorier av personuppgifter

Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Vedbobacken säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Vedbobacken anlitat för säkerhet och övervakning samt drift av system för kameraövervakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla de tjänster som de anlitas för av Vedbobacken och enbart på de villkor som Vedbobacken anger.

3 VAR SKER KAMERAÖVERVAKNINGEN?

Vedbobacken kameraövervakar följande utrymmen:

  1. Övervakning av servicebyggnader (kafeteria, skiduthyrning)
  2. Övervakning av liftkortsautomater
  3. Övervakning av drift och verksamhet (i anslutning till liftar, åkattraktioner, etc.)

Utöver detta använder vi i vår verksamhet även webbkameror för att tillhandahålla våra gäster en överblicksbild av våra lift- och pistsystem. Här har vi gjort bedömningen att ingen personuppgiftsbehandling sker, eftersom webbkamerorna har sådana placeringar att personer ytterst sällan förekommer i bild på sådant sätt att de kan identifieras.

Drönare används för marknadsföringsändamål samt för kontroll av lift- och kösystem och flygs av Vedbobackens anställda med drönarkort. Även här har vi gjort bedömningen att ingen personuppgiftsbehandling sker, eftersom personer, vilka ej medgivit till övervakningen, ytterst sällan förekommer i bild på sådant sätt att de kan identifieras.

4 VEM HAR TILLGÅNG TILL KAMERAÖVERVAKNINGEN?

Tillgången till Vedbobackens kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga på Vedbobacken samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar Vedbobackens system för kameraövervakning.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där sådan rättslig grund föreligger.

5 HUR LÄNGE SPARAS INSPELAT MATERIAL?

Inspelat material sparas normalt i 72 timmar, men som längst i 30 dagar för särskilt skyddsvärda objekt.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer inom respektive affärsområde.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Material kan komma att sparas längre än vad som anges ovan om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process (exempelvis del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning). I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det har upphört.

Rättslig grund med anledning av förlängd lagringstid: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning eller om uppgifterna behövs på grund av specifika lagkrav.

6 KAMERAÖVERVAKNING OCH DEN ENSKILDES RÄTTIGHETER

Vedbobacken utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Om det ändå kan uppfattas att utförd kamerabevakning strider mot reglerna i GDPR kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), för mer information se här. Du är när som helst välkommen att kontakta oss för att få ett utdrag av dina personuppgifter, få dem ändrade eller raderade. Mer information om dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.

7 KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller klagomål avseende hanteringen av persondata kopplade till Vedbobackens kameraövervakning är du välkommen att kontakta oss på info@vedbobacken.se.